Overzicht trainingen Restauratie
Restauratie: een vak met toekomst. Restauratievaklieden hebben goede kansen op de arbeidsmarkt. Opdrachtgevers stellen terecht steeds hogere eisen aan het vakmanschap. Er moet dus kwaliteit worden geleverd. Het is duidelijk dat hiervoor goede scholing noodzakelijk is.
Stutten en stempelen van historische panden
Stutten en stempelen is veelal een van de minst in het oog springende activiteiten als er een historisch pand gerestaureerd moet worden. Goede kennis van stut- en stempelwerken is echter meer dan noodzakelijk. Immers, wanneer dit werk goed en v ...
€ 295,00
Restauratie in de praktijk
Het vakmanschap van restaureren beperkt zich niet alleen tot de vaklieden op de bouwplaats maar begint feitelijk al bij de opdrachtgever. Professioneel opdrachtgeverschap, een gedegen restauratieplan, een gespecialiseerde aannemer met vakbekwaam ...
€ 295,00
Inboeten, repareren en voegen van oud metselwerk
Met deze training bieden we kennis en vaardigheden aan metselaars en voegers voor de afwerking van metselwerk aan historische panden. Goed voegwerk is belangrijk om het doorslaan van regenwater en vorstaantasting te voorkomen. Voor het uitvoeren ...
€ 585,00
Restauratie en onderhoud uitvoering en begeleiding
Ondeskundigheid, het maken van verkeerde keuzes en fouten, kan leiden tot onherstelbare schade aan het monument. Kwaliteitsborging bij restauratie en onderhoud krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Er worden nadrukkelijk eisen gesteld aan de res ...
€ 935,00
Restauratie knip en snijvoegen
Restauratie en herstel van bestaand voegwerk, in het bijzonder knip- en snijvoegen, vraagt om extra aandacht, kennis en vaardigheden. Goed voegwerk is belangrijk om het doorslaan van regenwater en vorstaantasting te voorkomen. Deze aspecten ko ...
€ 935,00
Masterclass historisch metsel en voegwerk
In de praktijk blijkt dat de kennis van gevelherstel vaak beperkt blijft tot de basiskennis, ervaring en hetgeen in het bestek is voorgeschreven of door een leidinggevende wordt opgedragen. ...
€ 295,00
Kapconstructies maken en herstellen
Bij veel monumenten bestaat het dak uit een houten kapconstructie. Gebreken in of aan kapconstructies kunnen ernstige gevolgschades veroorzaken aan de constructie zelf, maar ook aan de onderliggende bouwonderdelen. Onderhoud en het herstel van k ...
€ 585,00
Masterclass historisch timmerwerk en houtconstructies
Om historisch timmerwerk en houtconstructies verantwoord te kunnen behouden zijn afspraken gemaakt over de juiste wijze van het restaureren en het uitvoeren van onderhoud. Deze afspraken zijn in uitvoeringsrichtlijnen vastgelegd. Tijdens de trai ...
€ 295,00
Trappen maken en herstellen
In bijna elk gebouw komen trappen voor. Het maken en herstellen en vernieuwen van trappen en onderdelen daarvan vereist specialistische kennis en vaardigheden. Deze training gaat in op zowel het maken van trappen en onderdelen als het herstell ...
€ 295,00
Circulair en duurzaam restaureren met historisch bouwmateriaal
Hergebruik van historisch bouwmateriaal wordt vanuit het oogpunt van 'duurzame monumentenzorg' en circulair bouwen steeds belangrijker. Zorgvuldig historische onderdelen beoordelen, documenteren, ontmantelen en opslaan is een systematiek wat bij ...
€ 295,00
Verduurzamen van monumenten
Het verduurzamen van monumenten stond al hoog op de agenda, maar met de hoge kosten van energie is dit actueler dan ooit. Om monumenten ook voor de toekomst te behouden is deze stap in veel gevallen noodzakelijk, maar ook een uitdaging. Behoud ...
€ 295,00
Bouwhistorie oog voor detail en techniek
Tijdens een restauratie is het van belang dat bij de medewerkers op de bouwplaats voldoende basiskennis aanwezig is. Dit om de opdrachtgever en adviseur bij te staan bij de vele complexe afwegingen om zo samen een restauratie gedegen uit te voer ...
€ 295,00