Algemene Voorwaarden

Bouwradius hanteert voor individuele cursisten / consumenten de Algemene Voorwaarden van NRTO. (PDF)

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden voor bedrijven van Bouwradius.


Algemene Voorwaarden Bouwradius (bedrijven)

Geldigheid 
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Bouwradius Training & Advies georganiseerde trainingen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk  zijn overeengekomen.
 
Prijzen 
Alle  door Bouwradius Training  &  Advies  vermelde  prijzen  van trainingen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

In de door Bouwradius Training & Advies gepubliceerde prijs per deelnemer   zijn   de   verblijfkosten   (waaronder   lunches   e.d.) inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 
Bouwradius Training & Advies behoudt zich het recht voor prijzen van trainingen tussentijds te wijzigen.
 
Aanmelding 
Alleen schriftelijke aanmeldingen of online aanmeldingen via de website worden in behandeling genomen. Slechts aanmeldings- formulieren van Bouwradius Training & Advies of Cordares worden geaccepteerd.
 
De aanmeldingsformulieren dienen te zijn voorzien van een hand- tekening van de werkgever van de deelnemer.
 
Ook op aanmeldingen, ontvangen binnen 10 dagen voor aanvang van  de  training,  zijn  de  hieronder  vermelde  annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 
Annulering 
Annuleringen dienen altijd door de werkgever van de deelnemer schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij:
 
Bouwradius Training & Advies Engelandlaan 74 2391PN Hazerswoude-Dorp info@bouwradius.nl
 
Bij annuleringen, ontvangen tot 10 werkdagen voor aanvang van de training, worden € 25,- administratiekosten per geannuleerde deelnemer aan de werkgever in rekening gebracht.
 
Bij annuleringen, ontvangen vanaf 10 werkdagen voor aanvang van de training, wordt de volledige prijs van de training aan de werkgever in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.
 
In geval van  overmacht,  zoals  omschreven  in  deze  algemene voorwaarden, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
 
Overmacht  Bouwradius  Training  &  Advies  verplicht  zich  om  zich  tot  het uiterste  in  te  spannen  om  de  overeengekomen  prestaties  te leveren.  Zij  behoudt  zich  echter  het  recht  voor  trainingen  om voor  haar  gegronde  redenen  te  verplaatsen,  dit  alles  zonder verplichting  tot  het  betalen  van  schadevergoedingen  aan  de deelnemer en/of diens werkgever.
 
Indien door ziekte van een docent een training op de overeen- gekomen   data   geen   doorgang   kan   vinden,   zal   Bouwradius Training & Advies zo spoedig mogelijk in overleg met de werk- gever trachten te komen tot vervangende data.
 
Bij overlijden of bij blijvende arbeidsongeschiktheid van de deel- nemer vervallen de op dat moment nog resterende verplichtingen.
 
Betalingscondities
Het  cursusbedrag  zal  bij  opdracht,  voor  aanvang  van  de  eerste cursusdatum worden gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. De factuur dient voor aanvang van de training te zijn voldaan. Eventuele  incassokosten  bij  het  niet  tijdig  betalen  komen  voor rekening van de werkgever.
 
Bewijs  van  deelname  Voor de trainingen, die declarabel zijn bij Cordares, stuurt Bouw- radius Training & Advies bewijzen van deelname naar Cordares.
 
Rechten  van  intellectuele  eigendom  Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Bouwradius ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten,  programmatuur of andere materialen, berusten uitsluitend bij Bouwradius of  diens  licentiegevers.  Opdrachtgever  heeft  slechts  een  recht van  gebruik  van  de  genoemde  documenten,  programmatuur  en andere materialen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en is niet bevoegd om deze documenten, programmatuur en andere materialen anderszins te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken, te wijzigen of te exploiteren.
 
Werkgever en deelnemer zijn niet bevoegd om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de documenten, programmatuur of andere materialen als bedoeld in voorgaande te verwijderen of te wijzigen.
 
Bij overtreding verbeurt men een boete van € 25.000,- per keer, alsmede  een  boete  van  €  2.500,-  per  dag  dat  de  overtreding voortduurt na kennisgeving daarvan door Bouwradius.
 
Auteurs-  en  eigendomsrecht 
Het  materiaal  voor  de  training  is  uitsluitend  voor  persoonlijk gebruik door de deelnemer. Bouwradius Training & Advies behoudt zich uitdrukkelijk het eigendoms- en auteursrecht voor van al het verstrekte materiaal.
 
Toepasselijk  recht  Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toe- passing.  In  geval  van  geschillen  met  betrekking  tot  overeen- komsten  waarop  deze  algemene  voorwaarden  van  toepassing zijn,  dan  wel  nadere  overeenkomsten  die  daarvan  het  gevolg mochten  zijn,  zullen  deze  geschillen,  met  uitsluiting  van  iedere andere  rechter,  worden  voorgelegd  aan  de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.
 
Uitgave: 24 september 2019